Ν.Π.Κ.Π.Α.Π.Π. Ερμιονίδας: «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. – Υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο : «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. – Υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», προϋπολογισμού : 56.116,20€ με Φ.Π.Α. (24%),  με cpv : 92331210-5, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26/10/2016 με καταληκτική ώρα 10:00, στο δημοτικό κατάστημα, επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 11 στο Κρανίδι Αργολίδας

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» το Π.Ε.Π. και Εθνικούς Πόρους και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., (Απόφαση Ένταξης βάσει της υπ΄αριθμ. 5002081 με αρ. πρωτ./2936/4-08-2016 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : ΕΠ0261 ΚΩΔ ΠΕΔ 2016 ΕΠ: 02610012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ).

Η παροχή της υπηρεσίας αφορά την παροχή εξολοκλήρου της υπηρεσίας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ & ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΟΥ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1.250,00 480,00 3.460,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 1 645,00 300,00 945,00
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 2 550,00 240,00 1.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 1 1.100,00 480,00 1.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 2 550,00 240,00 1.580,00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 550,00 240,00 2.370,00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 1.800,00 780,00 2.580,00
Σύνολο 19 13.205,00 5.640,00
13205,00*3 = 39.615,00 5.640,00 45.255,00
Φ.Π.Α 24%     10.861,20
ΣΥΝΟΛΟ     56.116,20

Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Κριτήρια επιλογής και σύστημα βαθμολόγησης

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας
1 Προϋπηρεσία σε εκτέλεση προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. 50%
2 Εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα 30%
3 Πίνακας εργαζομένων ή συνεργατών του διαγωνιζομένου, με ειδικότητες και εμπειρία που κατέχουν σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 20%
Σύνολο 100%

Η βαθμολογία θα γίνει στην κλίμακα 0-10 και με βάση τον τύπο : U=σ1 * Κ1 + σ22 + σ33 όπου U η συνολική βαθμολογία, σi = συντελεστής βαρύτητας, Κi  = κριτήριο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας, Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι Αργολίδας

Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα : http://www.promitheus.gov.gr

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συμπράξεις επιχειρήσεων και κοινοπραξίες) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προς ανάθεση υπηρεσίας με ανάλογη εν γένει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών προσωπικού, προς τους φορείς του Δημοσίου.

Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/86), περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες.

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης αφορά στο ενδεικτικό διάστημα των τριών μηνών και σε κάθε περίπτωση είναι μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Κ.Π.Α.Π.Π.

του Δήμου Ερμιονίδας

Κυριακή Μήτσου

ΠΗΓΗ

Related Post

thumbnail
hover

Με την συναυλία του Όθωνα Μεταξά...

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 21:00 η τελευταία συναυλία του Φεστιβάλ Θεατρου Ε...

thumbnail
hover

Ανακοίνωση για τους κτηνοτρόφους

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ...

thumbnail
hover

Μειωμένη πίεση του δικτύου στην Τοπ....

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω πολύ αυξημένης κατανάλωσης του νερού και σημαντικ...