Yποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητών για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. 2016-2017

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆, για το Σχολικό Έτος 2016-2017»

 

Εγκρίνεται η εισαγωγή 5.772 µαθητών και µαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ για το σχολικό έτος 2016-2017.

Μαθητεία είναι το σύστηµα Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εξκίδευση του µαθητή στο Σχολείο µε την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας.

∆ικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαµβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τµήµατα ειδικότητας.

Στις 51 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ παρέχονται:

1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια

2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήµατα

3. Έµπειρο και άρτια καταρτισµένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, µόνιµο και έκτακτο.

4. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόµενοι αµείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕ∆ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειµένου να διευρυνθεί ο αριθµός των απασχολουµένων µαθητών

5. Σπουδαστική άδεια, µέχρι 30 ηµέρες µε αποδοχές

6. Επίδοµα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις – 3 –

7. Αναβολή Στράτευσης.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

Α. Άµεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας µε την απόκτηση Πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων 4.

Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελµατικού Λυκείου

∆ικαίωµα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και

α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 έως 2000.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίµησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 28/6/2016 έως 31/8/2016.

1) Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθµός αιτήσεων υποψηφίων µεγαλύτερος του προβλεποµένου από την εγκύκλιο αριθµού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσµάτων, µετά από µοριοδότηση συγκεκριµένων κριτηρίων, όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Σ’ αυτή την περίπτωση, όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες.

2) Εάν κατά το ως άνω διάστηµα δεν επιτευχθεί συµπλήρωση προβλεπόµενου αριθµού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί έως τη συµπλήρωση του τµήµατος όχι όµως πέραν της Τρίτης 20 Σεπτεµβρίου 2016. (παραµονή έναρξης των µαθηµάτων).

3) Όπου έχει σηµειωθει ιδιαίτερα µικρός αριθµός εγγραφών, θα ενηµερώνονται οι υποψήφιοι οτι υπάρχει πιθανότητα µη λειτουργίας του τµήµατος, εαν δε συγκεντρωθεί ο προβλεπόµενος από τον κανονισµό των ΕΠΑ.Σ αριθµός εισακτέων (άρθρο 4).

4) Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ µαθητείας του ΟΑΕ∆, που υποβάλλουν αίτηση, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στην ειδικότητα επιλογής τους, µόνο εφόσον προκύψουν κενές θέσεις από τις υπόλοιπες κατηγορίες υποψηφίων και κατά απόλυτη σειρά µορίων.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Αίτηση

Ο υποψήφιος µαθητής, µαζί µε την αίτηση, θα πρέπει να συµπληρώνει υποχρεωτικά και το έντυπο «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη σε προτεινόµενες δράσεις». Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Β) Τίτλο Σπουδών (Πρωτότυπο ή Φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο , που να αποδεικνύει τη µαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθµός προαγωγής. Τίτλος, στον οποίο δεν αναγράφεται βαθµός, κατά τη διαδικασία µοριοδότησης δεν λαµβάνει µόρια.

Γ) Πιστοποιητικό γέννησης ∆ήµου ή Κοινότητας, ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας. Σηµειώνουµε, ότι για την τελική εγγραφή, θα πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο µπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

∆) Επίσηµα έγγραφα, (όπως καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο «ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ»), ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά µε την οικογενειακή, κοινωνική και οικονοµική του κατάσταση.

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποχρεωτικά είναι τα: Α, Β, Γ.

Αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν εκπρόθεσµα αίτηση.

Εφιστούµε την προσοχή των υποψηφίων ως προς τα φωτοαντίγραφα των απαιτούµενων δικαιολογητικών που θα προσκοµίσουν για τα εξής:

1) Όλα τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ∆ηµόσιο φορέα γίνονται δεκτά εφόσον είναι ευανάγνωστα.

2) Αντίστοιχα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στη ρύθµιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιατρική γνωµάτευση που φέρει θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό).

3) Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1985.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. (ν.1599/1985 ή άλλες ποινικές κυρώσεις). Επισηµαίνουµε, ότι ειδικά οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ΕΠΑ.Σ Σαλαµίνας θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, λόγω της απασχόλησής τους για την πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθµου Σαλαµίνας.

Σηµειώνουµε ότι:  

1) Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκοµίσουν αντίστοιχη µετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και βεβαίωση ισοτιµίας από τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. – 5 –

2) Οι πολίτες τρίτων χωρών υποψήφιοι άνω των 14 ετών, που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, θα γίνονται δεκτοί για εγγραφή, εφόσον προσκοµίσουν ατοµική άδεια διαµονής ή βεβαίωση τύπου Α, η οποία θα λήγει µε τη λήξη της άδειας διαµονής εκείνου που ασκεί τη γονική µέριµνα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/14 (ΦΕΚ 80 Α’) «Κώδικας Μετανάστευσης, Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη σχετική Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (τύπου Α΄ – χρώµατος γαλάζιου), η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια, θεωρείται ότι νοµίµως διαµένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Επισηµαίνεται ότι ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαµονής απολαύει των δικαιωµάτων που παρέχει η άδεια διαµονής που αιτείται. Στο πλαίσιο της ανανέωσης της άδειας διαµονής, ο κάτοχος βεβαίωσης απολαµβάνει των δικαιωµάτων που παρείχε η προηγούµενη άδεια διαµονής της οποίας την ανανέωση αιτείται. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης, η ανωτέρω βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.

3) Οι οµογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κωνσταντινούπολης, Ίµβρου, Τενέδου κ.τ.λ.) θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκοµίσουν ¨Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς ή Αλλοδαπού (δίπτυχο της Αστυνοµίας µε αριθµό αδείας και ακριβή καθορισµό της διάρκειας παραµονής).

4) Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές µετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισµένα ονόµατα κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη από την Αστυνοµία, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους.

5) Στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόµενα να συγκλίνουν στο σύνολό τους (π.χ. όνοµα πατέρα, µητέρας κ.τ.λ.)

6) ∆εκτοί για εγγραφή γίνονται επίσης όσοι προστατεύονται από το Ελληνικό Κράτος ως πολιτικοί πρόσφυγες και όσοι τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών.\

Συνιστάται ιδιαίτερα στους ∆ιευθυντές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας να µη δέχονται αιτήσεις υποψηφίων µαθητών, που η µόνιµη κατοικία τους είναι σε άλλη πόλη, όπου λειτουργεί ΕΠΑ.Σ Μαθητείας µε την ειδικότητα, στην οποία επιθυµούν να φοιτήσουν.

Εφόσον όµως στην περιοχή της µόνιµης κατοικίας των υποψηφίων δεν λειτουργεί ΕΠΑ.Σ µε την ειδικότητα της επιλογής τους, η αίτηση θα υποβληθεί στην πλησιέστερη προς αυτούς ΕΠΑ.Σ και δεν θα γίνεται δεκτή από καµία άλλη Σχολή.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ:

α) Με το βαθµό Τίτλου Σπουδών

β) Με κοινωνικά – οικονοµικά κριτήρια\

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω σχετικά αρχεία.

ΠΗΓΗ

Related Post

thumbnail
hover

Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με μεγάλη μας λύπη σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα ...

thumbnail
hover

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΥΑΕΡ

ΔΕΥΑΕΡ: Απόρριψη προσφυγής κ. Αν. Λάμπρου και Μήνυση-Έγκλιση για συκοφαντική ...