Διαγωνισμός Μίσθωσης Οχημάτων

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ E ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Μεσογείων 229, Χολαργός, ΤΚ 15561

Τηλ: 210 65 51691 Fax: 210 65 51731

Ανακοινώνεται ότι την 20 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, θα διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δεκαπέντε (15) Οχημάτων Αγροτικού Τύπου και Δύο (2) Μικρών λεωφορείων (mini Buses) χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών, με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης, προϋπολογιζόμενου εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (677.420,00€) άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ».

Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος:

1) 677.420,00 €

2) άνευ ΦΠΑ

3) Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν πληροφορίες / διευκρινίσεις, καθώς και το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Αριθμός Προκήρυξης: 15/2016/ΓΕΝ/Ε2

Φάκελος: Φ.602.3 / 37Ε / 285581/Σ.2446/19 Ιουλ 16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Ύψος εγγυητικής επιστολής που απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: (13.550,00€)

Τεχνικές προδιαγραφές: Ως Παράρτημα «Ε» τεύχους διακήρυξης

Χρόνος ισχύς προσφοράς προμηθευτών: 8 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 20 Ιουλ 16

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 26455

Ιστοσελίδα: www.hellenicnavy.gr

Χολαργός, 20 Ιουλίου 2016

Πλοίαρχος (Ο) Δ. Ρυζιώτης Π.Ν.

Διευθυντής ΓΕΝ/Ε2

ΠΗΓΗ

Related Post

thumbnail
hover

Έναρξη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στο Δ.ΙΕΚ Άργους

Με την έναρξη του νέου έτους κατάρτισης 2017-2018 το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας ...

thumbnail
hover

Έναρξη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στα Δημόσια Ινστιτούτα...

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΙ/140743 25-08-2017 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας κ...

thumbnail
hover

Το Χαμόγελο του Παιδιού συγκεντρώνει σχολικά...

Το Χαμόγελο του Παιδιού συγκεντρώνει σχολικά είδη «Το Χαμόγελο του Παιδιού»...