Δ.Ε.Υ.Α.Ερ.: ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για την εξέλιξη των δύο έργων «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Κρανιδίου» και «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου»:

α) Σχετικά με το έργο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Κρανιδίου» σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την σχετική Προγραμματική Σύμβαση της 19-07-2013 η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι ο Κύριος του έργου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας είναι ο Φορέας Υλοποίησής του.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας απασχολεί και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό για τη διασφάλιση της αρτιότητας υλοποίησης του έργου, κοινοποιεί στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και στο ΕΠΠΕΡΑΑ τις αναφορές προόδου για την εξέλιξή του, παρακολουθεί τις χρηματοροές του έργου κ.λπ., ενώ η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει αρμοδιότητες μόνο σχετικά με τη διευκόλυνση και την ενημέρωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας, να συνεργάζεται με αυτή για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου και να διασφαλίζει την οικονομική διαχείριση και τη διενέργεια των πληρωμών προς τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος ΘΕΩΝ ΑΤΕ έως τις 31-05-16 κατασκεύασε στο Κρανίδι συνολικά 1.025 μέτρα δικτύου διαφόρων διατομών. Επίσης εξοφλήθηκε η 1η Εντολή Πληρωμής (προκαταβολή) του έργου ποσού 57.153,58€.

Σας επισυνάπτουμε το  έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας με αριθμ. πρωτ. 85740/12436/30-5-16, σύμφωνα με το οποίο από το Μάϊο του 2015 ο ανάδοχος ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε. δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία, ενώ έχει παρέλθει η προθεσμία παράδοσης του έργου. Επίσης η ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε. έχει λάβει ποσό, το οποίο υπερβαίνει τις απαιτήσεις από τις εργασίες που έχει λάβει έγκριση από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας συνολικού ποσού 29.257€.

Επίσης σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 63098/9065/16-3-15 η Δ/νση Τεχνικών Έργων δεν μπορεί να προβεί σε έκπτωση του αναδόχου, διότι εκδίδονται διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις (προσωρινές διαταγές), σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η έκπτωση της εταιρίας από το έργο. Έως σήμερα πάντως δεν έχει εκδοθεί απόφαση οριστικής διακοπής του έργου.

β) Σχετικά με το έργο «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου» σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την σχετική Προγραμματική Σύμβαση της 01-10-2013 η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι ο Κύριος του έργου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας είναι ο Φορέας Υλοποίησής του.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας απασχολεί και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό για τη διασφάλιση της αρτιότητας υλοποίησης του έργου, κοινοποιεί στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και στο ΕΠΠΕΡΑΑ τις αναφορές προόδου για την εξέλιξή του, παρακολουθεί τις χρηματοροές του έργου κ.λπ., ενώ η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει αρμοδιότητες μόνο σχετικά με τη διευκόλυνση και την ενημέρωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας, να συνεργάζεται με αυτή για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου και να διασφαλίζει την οικονομική διαχείριση και τη διενέργεια των πληρωμών προς τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ έως τις 24-2-16 κατασκεύασε στο Πόρτο Χέλι συνολικά 1.040 μέτρα βαρυτικού δικτύου διαφόρων διατομών και 25 φρεάτια ελέγχου του δικτύου.

Την 24-2-16 ο ανάδοχος κατέθεσε «Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού (προκαταβολή) του έργου ποσού 323.441,89€, γιατί δεν πιστώθηκε το απαιτούμενο ποσό στον λογαριασμό του έργου από την χρηματοδοτούσα αρχή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠΕΡΡΑΑ «2007-2013» του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Κατόπιν ο ανάδοχος ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ στις 10-06-2016 κατέθεσε προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας «Αίτηση Διάλυσης της Σύμβασης». Επί της αίτησης αυτής η αρμόδια υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί έως σήμερα.

Εάν και εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στα παραπάνω ζητήματα θα ενημερωθείτε άμεσα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Πάλλης

ΠΗΓΗ

Related Post

thumbnail
hover

Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017 στο...

Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017 στο προαύλιο του Ά δημοτικού σχολείου Κρανιδίου...

thumbnail
hover

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Ευαγγελισμού...

Αναφορικά με δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο που αφορούν το εξωκκλήσι τη...