Στατιστικές Πληροφορίες των ετών 1828, 1829 και 1930 της επαρχίας του Κάτω Ναχαγέ

Σύνοψις Στατιστικών Γνώσεων ερανισθεισών από αναφοράς προς την Κυβέρνησιν παρά των Τοπικών Αρχών και Ειδικών Επιτροπών κατά την Πελοπόνν...

Read more