Στατιστικές Πληροφορίες των ετών 1828, 1829 και 1930 της επαρχίας του Κάτω Ναχαγέ

Σύνοψις Στατιστικών Γνώσεων ερανισθεισών από αναφοράς προς την Κυβέρνησιν παρά των Τοπικών Αρχών και Ειδικών Επιτροπών κατά την Πελοπόννησον εις τα 1828, 1829 και 1830.

 

Οι πίνακες με στατιστικές πληροφορίες των ετών 1828, 1829 και 1830, πού δημοσιεύονται στη συνέχεια, προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας, Αρχείο Ιω. Καποδίστρια, φακ. 397. Τρεις από αυτούς, οι οποίοι στον κατάλογο των πινάκων που ακολουθεί έχουν τους αριθμούς 1, 29 και 46, βρίσκονται επίσης στο Ιστορικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αλ. Μαυροκορδάτου, φακ. 23.

Ορισμένοι από τους πίνακες έχουν ήδη δημοσιευτεί από την Ελένη Μπελιά ως ακολούθως:

— «Στατιστικά στοιχεία της Λακωνίας κατά την Καποδιστριακήν περίοδον», Λακωνικαί Σπουδαί, τόμος Γ’ (1977), σσ. 417-448. [Δημοσίευση των πινάκων 1, 29 και 46].

— «Στατιστικά της Ηλείας κατά την Καποδιστριακήν περίοδον», Πρακτικά Α’ Συνεδρίου Ηλιακών Σπουδών, Αθήνα 1980, σσ. 141-148 [Δημοσίευση των πινάκων 22 και 23 του καταλόγου, όχι όμως στην πρωτογενή μορφή τους].

Οι πίνακες δημοσιεύονται στην συνέχεια στη πρωτογενή τους μορφή, χωρίς καμμιά παρέμβαση ως προς την ορθογραφία ή τη διατύπωση των τοπωνυμιών.

 

Κάθε στατιστικός πίνακας στην πρωτότυπη μορφή του, από όσους δημοσιεύονται στη συνέχεια, παρουσιάζει την εξής διάταξη ως προς τις στήλες του, που παρέχουν και το πληροφοριακό υλικό.

Ονόματα των Επαρχιών Πρωτεύουσαι

Κωμοπόλεις, Χωρία, Μοναί και Τοποθεσίαι

Οικίαι Εθνικαί Ιδιόκτηται

Κάτοικοι και Πάροικοι Άνδρες Γυναίκες Παιδία

Το όλον των οικογενειών των ατόμων Έχοντες ιδιόκτητα

Καλλιεργούντες Εθνικά

Ιδιόκτητα

Γη κατά στρέμματα Καλλιεργημένη Ποτιστική Ξερική

Ακαλλιέργητος Ποτιστική Ξερική

Αμπελώνες κατά στρέμματα Ελαιόδενδρα Κήποι κατά στρέμματα

Δένδρα Συκαμινέαι Συκαί Αμυγδαλέαι Διάφορα δένδρα

Ζώα Αγελαία Γεωργικά Φορτηγά

Εθνικά

Γη κατά στρέμματα Καλλιεργημένη Ποτιστική Ξερική

Ακαλλιέργητος Ποτιστική Ξερική Βαλτώδης Πετρώδης

Αμπελώνες κατά στρέμματα Καλλιεργημένοι Ακαλλιέργητοι

Ελαιόδενδρα Ήμερα Άγρια ή πυρπολημένα

Κήποι κατά στρέμματα

Δένδρα Συκαμινέαι Συκαί Αμυγδαλέαι Διάφορα δένδρα

Στους πίνακες που ακολουθούν όμως δεν παρατίθενται παρά μόνο οι στήλες που περιέχουν πληροφορίες, έστω και τις ελάχιστες. Όλες οι υπόλοιπες έχουν παραλειφθεί. Επίσης οι κεφαλίδες των στηλών, για λόγους οικονομίας, έχουν αντικατασταθεί από αριθμούς, οι οποίοι ερμηνεύονται στο τέλος των πινάκων. Ο προσδιορισμός εθνικά ή ιδιόκτητα, παίρνει εδώ, τη συντομευμένη μορφή Εθν. ή Ιδ. αντίστοιχα.

Σημειώσεις:

[…]

Εον. Όλαι αι περί της Πελοποννήσου πληροφορίαι είναι ατελέσταται, διότι οι εις τας διαφόρους επαρχίας διορισθέντες να συλλέγωσι στατιστικάς γνώσεις δεν εννόησαν ότι έπρεπε να αναφέρωσι περί εκτάσεως όλης της επιφανείας της γης, εθνικής και ιδιοκτήτου, αλλά κατέγραψαν μόνον την καλλιεργουμένην εκείνο το έτος γην, ή την μέλλουσαν να καλλιεργηθή το ερχόμενον. Αλλά και τοιαύτης γενομένης της καταγραφής, οι κάτοικοι των χωρίων έκρυψαν το περισσότερον μέρος και της εθνικής και της ιδιοκτήτου γης, κατά την μαρτυρίαν πολλών διοικητών καί τινων εκ των Ειδικών Επιτροπών. Διά τούτο και το άθροισμα όλης της εις τον παρόντα πίνακα σημειουμένης εθνικής και ιδιοκτήτου γης αποτελεί μόλις το δεκατημόριον της επιφανείας όσην έχει κατά τους Γεωγράφους η Πελοπόννησος. Σημαντική ατέλεια προκύπτει ακόμη εις την καταμέτρησιν της γης και από την ασυμφωνίαν των κατοίκων εις τον υπολογισμόν του στρέμματος, διότι κατ’ άλλας μεν επαρχίας το στρέμμα συντίθεται από 40 μόνον βήματα τετραγωνικά, κατ’ άλλας δε από 25 οργυάς αι οποίαι ισοδυναμούν με περίπου 45 βήματα.

[…]

Θον. Εις τας επαρχίας Κορώνης, Αρκαδίας, Φαναριού, Κορίνθου και Κάτω Ναχαγέ ευρίσκονται δάση στρεμμάτων 69.581.

[…]

28. Πίναξ της Επαρχίας Κάτω Ναχαγέ φυλ. 4 76X53

1

2

3

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

ypomnima

ΠΗΓΗ: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄, Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής.  Εκδόσεις Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών 1987

 

Attachments

Related Post

thumbnail
hover

Με την συναυλία του Όθωνα Μεταξά...

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 21:00 η τελευταία συναυλία του Φεστιβάλ Θεατρου Ε...

thumbnail
hover

Ανακοίνωση για τους κτηνοτρόφους

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ...

thumbnail
hover

Μειωμένη πίεση του δικτύου στην Τοπ....

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω πολύ αυξημένης κατανάλωσης του νερού και σημαντικ...